Araştırma ve Yayınlar


Prof. Dr. Özlem Gökkurt Demirtel araştırma ve yayınlar kapsamında Türkçe ve yabancı dilde 30’dan fazla bilimsel yayına imza atmıştır. Editörlük görevleri de bu sayfada gösterilecektir.

Editörlükler

Osmanlı Devleti’nde Bilim, Kültür ve Kütüphaneler Ankara: TKD, 1999. A. Can, E. Erkan, A. Güzeldere, E. Yılmaz ile.

21. Yuzyila Doğru Türk Kütüphaneciliği. 35. Kütüphane Haftası Bildirileri Erhan Erkan and Erol Yilmaz ile. Ankara: TKD, 1999.

Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kurulusu’nun 50. Uluslararası Sempozyumu Bildirileri 17-21 Kasım 1999 (Adventures of Information: It’s Past, Present&Future…50th Anniversary of the Establishment of Turkish Librarians’ Association Proceedings of the International Symposium 17-21 November 1999) Ankara: TKD,1999. Erhan Erkan, Tayfun Gülle, Dilek Bayır, Mehmet Toplu, Erol Yılmaz ile.

Kültür Politikaları ve… Ankara: TKD , 1998. (M. Bayter, S. Baytur, D. Toplu ile.


Türkçe Yayınlar

Bilginin Gerçekliği Problemine Sosyal Epistemolojik Bir Yaklaşım”. Kitap Bölümü. Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar, Yayına hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli (1. Baskı) 247-267, ISBN: 978-605-2015-41-4, İstanbul: Hiperlink, 2017

"Ulusal Stratejiler Çerçevesinde Birlikte Çalışabilirlik Eylemlerinin Değerlendirilmesi”, H.Demirtel ile. DTCF Dergisi 57(1) 226-256, 2017

"Sosyal Medyada Kurumsal Arşivleme Sorunu”, H.Demirtel ile. Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Konferansı (ÜNAK 2014) Bildiriler Kitabı, Ankara, Editörler: Nevzat Özel, Tolga Çakmak, 226-234, 2016.

"Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde Yürütülen Lisans Üstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”, B.U.Zan ile. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60.Yıl Armağan Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Editörler: Nevzat Özel, Neslihan Er Koçoğlu, Sayfa Sayısı 22, 2015.

"Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Verimliliğe Katkısı: Kalkınma Bakanlığı Örneği”, H.Demirtel ile. Bilgi Dünyası, 15(1) 91-101, 2014

“Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları”,  F. Özdemirci - Z. Şen ile. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir /Yayına hazırlayanlar: F. Subaşıoğlu, Oya Gürdal, Tülay Fenerci. - Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012.

“WoS ve Scopus Veritabanlarının Karşılaştırması”, Karasözen, B., B.U. Zan ile. Türk Kütüphaneciliği, 25 (2), 238-260 (2011).

“Öğrencilerin Eğitimde İnternet Kullanımı: Ankara Üniversitesi Örneği” F. Turan ile . XV. Türkiye İnternet Konferansı 2-4 Aralık 2010 İTÜ, İstanbul.

“Elektronik Belge Paylaşımı” 25 Eylül 2010. Türkiye Bilişim Derneği 27. Ulusal Bilişim Kurultayı. 22-25 Eylül 2010 Rixos Grand,Ankara.

“WoS ve Scopus Veritabanlarının Karşılaştırması” , Karasözen, B., B.U. Zan ile. Türk Kütüphaneciliği, 25 (2), 238-260 (2011).

“1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi” Karasözen, B., B.U. Zan ile. Türk Kütüphaneciliği, Cilt 23 (1), 4-21 (2009).

Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi. Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki (2008).

“Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri tabanları Kullanım Analizi”, S. Arslantekin, D. Atılgan, C. Atakan ile. Türk Kütüphaneciliği, 20 (4), 373 – 389 (2006).

“Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi” Atılgan, D. ile. Bilgi Dünyası , Cilt 7(1), 63-76 (2006). (Library and Information Science Abstract , LISA’da taranmaktadır).

“Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgisayar Destekli Eğitim”: Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21- 24 Aralık 2004 (The Saga of Librarianship International Symposium 21 – 24 October 2004), 101 -110, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, 2004.

“Atıf verisi (Citation Data) ve Enformetrik Yasalar: Türk Kütüphanecilik Literatüründe Doktora Tezleri Üzerine Bir Uygulama”, Türk Kütüphaneciliği,12(1), 21 – 32 (1998).

“Gündem: Türkiye İlerleyerek Yerinde Sayıyor” Konu: 1997 -2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi ” ( Röportaj). Milliyet Gencim Eki. 14 Şubat 2008.

“Yılmaz Erol. Toplam Kalite Yönetimi” Türk Kütüphaneciliği, 19 (4), 480 – 481 (2005).

“Dünya Literatüründen: 65th IFLA Genel Konfransından Yansımalar “, Türk Kütüphaneciliği,13(4),419-476(1999).

“Dünya Literatüründen: Telif Haklarının Korunmasında Yeni Gereksinimler ”, Türk Kütüphaneciliği 13(3), 280 – 282 (1999).

“Dünya Literatüründen: Elektronik Bilgileri Saklama Sorun. Türk Kütüphaneciliği 13(2), 139 – 141 (1999).

“Dünya Literatüründen: Uluslararası Konsorsiyumlar ve Kütüphaneler ”, Türk Kütüphaneciliği 13(1), 58-60 (1999).

“Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Dergi Yönetimi” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998) Edirne, Trakya Üniversitesi, 1999, 24-34.

“Dünya Literatüründen: Yaşam boyu Öğrenim ve Kütüphaneler”, Türk Kütüphaneciliği, 12(4), 345-346 (1998).

“Dünya Literatüründen: Sanal Kütüphaneler”, Türk Kütüphaneciği, 12(3), 241-243 (1998).

“Dünya Literatüründen: Kitapçı mı Kütüphane mi?”, Türk Kütüphaneciği, 12(2), 157-159 (1998).

“Dünya Literatüründen: Anglo American Kataloglama Kuralları 2’nin Geleceğini Tartışma (AACR2)”,Türk Kütüphaneciliği, 12(1), 62-63 (1998).

“Enformetri, Bradford Yasası ve Citation İndeks” Türk Kütüphaneciliği 8 (1) 1994: 26 – 30.

“Enformetrinin İstatistiksel Temeli: Vardamlı (Inferantial) İstatistik Teknikler” Türk Kütüphaneciliği 6(1), 18 – 21 (1992).

“Bilginin Depolanması ve Organizasyonuna Giriş: Dijital Kütüphane Rafları ” Bilgi…içinde. Hüseyin Odabaş, Hakan Anameriç. Ankara: Referans Yayınevi, 2007.

“Web bir dijital kütüphane mi?” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 50. Yılı Anısına. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004: 96 – 107.

“Elektronik bilginin fiyat politikası: Ulusal bir model önerisi” Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını , 529-543, TKD, Ankara, 1999.

“Konsantrasyon (Concentration) Teorisi ve Atıf Analizinde Uygulanması” Kütüphanecilik Bölümü 25.yıla Armağan içinde. Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, 1997:153-157.

“Dolaşım (Circulation) İstatistikleri ve Kütüphanelerde Enformetrik Analizi: Düzenleme Politikaları ” TKD IFLA 1995’e Doğru Sempozyumu. Ankara, TKD, 1997, 81-87.

“Bilgi Kaynağı Yönetimi” Prof. Dr.İlhan Kum’ a Armağan içinde . Ankara: TLA, 1997: 81-87.

“Bibliyometri, Enformetri, Bilimetri ve Librametri, ” Prof. Dr. Berin Yurdadoğ’a Armağan içinde. Ankara: TKD, 1994: 4-59.

“Atıf İndeksi (Citation Index)” Kütüphanecilikte Bilgi- Belge Sempozyumu Bildiriler (22-25 Eylül 1992). Ankara, Milli Kütüphane, 1994, 123-128.

“Enformetri (Informetrics): Bir Deneme” Kütüphane Enformasyon Arsiv Alaninda Yeni Teknolojiler, TÜRKMARC Sempozyumu Bildirileri (14 Ekim 1991) Ankara, TKD Istanbul Şubesi, 1991, 215-253.

“World Biographical Archive: Dünya Biyografi Arsivi” from the context of the speech to 50th Anniversary of the Established of Turkish Librarians’ Jackl, Stefan’dan çeviri. Association of the International Symposium (17-21 November 1999, Ankara) Türk Kütüphaneciliği 13(4), 424 -425, (1999).

Kurumsal Arşiv Oluşturma Rehberi. C. Coşkun, İ.Holt ve B. Karasözen ile. (2007)

Açık Erişimle Değişimi Yaratın. Bilimsel Bilgiye Ulaşmak

Kurumsal Arşiv Oluşturma Elinizde. C. Coşkun, İ.Holt ve B. Karasözen ile. (Broşür) (2006).


Yabancı Yayınlar / Publications in English

“Effect of ICT on Information Sharing in Enterprises: The Case of Ministry of Development”, H.Demirtel ile. Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2014), Santarem, Portugal. 04-05 Sep 2014. Vol 1, 94-101 s. 2014

“Efficiency of electronic records management systems: Turkey and example of Ministry of Development”, H.Demirtel ile. Proceedings of the 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2013), Prague, Czech Republic, 5-9 Sep 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 189-196 s. 2014

“Commodification of Knowledge Communication Mediums: From Library to Social Media”, E.İşler ile. Proceedings of the 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2013), Prague, Czech Republic, 5-9 Sep 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 550-553 s. 2014

“Information Access and Digital Library use in University Students’ Education: The Case of Ankara University”, F. Turan ile. Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest, Hungary, August 30 - September 3, 2012. Procedia – Social and Behavioral Sciences Edited by Georgios Giannakopoulos, Damianos P. Sakas, Dimitrios S. Vlachos and Daphne Kyriaki-Manessi. 736 – 746 s. 2013

Developing Records Management Software Applications and managing Institutional Differences: A Comperative Study . F. Özdemirci, T. Güvercin ile. Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest, Hungary, August 30 - September 3, 2012. Procedia – Social and Behavioral Sciences Edited by Georgios Giannakopoulos, Damianos P. Sakas, Dimitrios S. Vlachos and Daphne Kyriaki-Manessi. 526 - 533 s. 2013

“ERM Implementation and Fature Directions at Ankara University: A Case Study" F. Özdemirci& M. A. Ünal ile International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR), 4 (1), 2013, 1-11. Eser için tıklayınız.

“Collaboration Studies in Turkey: The Case of Polymer Science”. B. Karasözen, B.U. Zan ile. 7. International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) & 12. COLLNET Meeting. September 20-23. İstanbul Bilgi University. İstanbul, Turkey, 2011.

Transition Process of E-Records Management and Archiving System in Universities: Ankara University. F. Özdemirci ile. International Conference on Integrated Information (IC-ININFO) September 29 – October 3, 2011. Abstracts Book. G. Giannakopoulos, D. P. Sakas, D. S. Vlachos et al. (Eds.) Kos Island, Greece.

“Approaches of E-Records Management in E-State Transformation Process in Turkey”, Özdemirci, F. ile. Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009. Proceedings. M.D. Lytras et al. (Eds.) WSKS 2009, CCIS 49, pp. 395–403, 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Spain, 2009.

“An evaluation of the second survey on electronic databases usage at Ankara University Digital Library, C. Atakan, D. Atılgan, S. Arslantekin ile, The Electronic Library, 26:2 (2008), 249-259.

“The Dede Korkut Digital Library: A Student Project Faces The Real World”, A. Emel ile. Library Student Journal, February, 2007.

“An Evaluation of Faculty Use of the Digitial Library at Ankara University, Turkey”, D. Atılgan ile. The Journal of Academic Librarianship , 36 (1) 86-93 (2006).

“Institutional Repository Movement in Turkey”, Poster. Akbayrak, E. H. C. Coşkun, İ. Holt, B. Karasözen, Y. Tonta ile. In Proceedings Open Scholarship (2006), New Challenges for Open Access Repositories, Glasgow (UK).

“An Institutional Repository Initiative and Issues Concerning Metadata,” D. Atılgan ve S. Arslantekin ile. Current Research in Information Sciences and Technologies. Multidisciplinary Approaches to Global Information Systems InSCIT 2006 . Vol I., 328 – 332, Merida’s Conference Hall, Spain, 2006.